Regulamin współpracy z klientami
 

Regulamin współpracy z klientami serwisu KarierawFinansach.pl


z dnia 1.10.2012 r. 


§ 1. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Baza CV  - Wydzielone strony Serwisu zawierające CV dobrowolnie zamieszczone przez Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminach Serwisu, umieszczone na serwerze Administratora Serwisu lub podmiotu współpracującego. Baza CV dostępna jest dla Klientów korzystających z konta Pracodawcy

CV -  Curriculum Vitae czyli życiorys Użytkownika umieszczony w Bazie CV, zawierający dane Użytkownika uszeregowane w określonych kategoriach.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Klient - Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z konta Pracodawcy lub konta Firmy szkoleniowej Serwisu

Login - podany przez Klienta adres e-mail, którym posługiwać się będzie w Serwisie

Ogłoszenie -  informacja  zawierająca ofertę pracy lub szkolenia

Pracodawca  - Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do treści CV umieszczonych w Bazie CV.

Regulamin - "Regulamin współpracy z klientami serwisu KarierawFinansach.pl" stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), obejmujący w szczególności: a) Prawa i obowiązki Usługodawcy i Klientów związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, b) Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną, c) Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną, d) Zasady udostępniania konta.

Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod aktualnym adresem URL: http://www.KarierawFinansach.pl, pod którym Usługodawca świadczy Usługi oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go kiedykolwiek zastąpi.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów i Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin

Usługi wizerunkowe - usługi mające na celu promocję Pracodawcy w obrębie Serwisu. Usługi te, to w szczególności: umieszczenie logo Klienta na stronie głównej Serwisu, wyświetlane bannery Klienta w obrębie Serwisu, płatna Strona o Kliencie na stronach Serwisu

Usługodawca - MBE group Sp. z o.o.  ul. Kraszewskiego 10/3, 31-110 Kraków, Sad Rejonowy Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000306694 Kapitał zakładowy 50 000 PLN  (zapłacony w całości), NIP: 513-016-40-85, REGON: 120703473

Użytkownik (Usługobiorca) - osoba fizyczna, która korzysta z bezpłatnej Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym z indywidualnego konta Użytkownika Serwisu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.     Regulamin udostępniany jest Pracodawcom bezpłatnie oraz na żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego

2.     Usługi są świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną

3.     Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług z zastrzeżeniem prawa do czasowego wstrzymania ich wykonywania ze względu na czynności konserwacyjne lub  zdarzenia od niego niezależne

4.     Usługi świadczone w Serwisie na rzecz Pracodawców są płatne chyba, że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

5.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Klientów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Usługodawca przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Klientów kont Serwisu. Klient jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami społecznymi i obyczajowymi.

6.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Klienta, w szczególności Usługodawca może zamknąć konto, gdy: Klient wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe czy narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.

7.     Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w związku z nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

§ 3. Rejestracja Klienta

1.     W celu dokonania rejestracji niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych, wymaganych do korzystania z systemu teleinformatycznego Serwisu:
- połączenie z siecią Internet
- dostęp do przeglądarki internetowej

2.     Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie .

3.     Klient wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a)       prowadzi działalność gospodarczą
b)       podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
c)        jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d)       podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
e)       zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać
f)         zapoznał się z Regulaminem konta Użytkownika Serwisu
g)       zapoznał się i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone w niniejszym Regulaminie
Celem usunięcia wątpliwości, Klient uzyskuje możliwość korzystania z konta w Serwisie automatycznie po zaakceptowaniu treści Regulaminu. Jeśli z powodów technicznych (np. awaria) Klient nie może zapoznać się z Regulaminem, a mógłby się zarejestrować, Klient zobowiązuje się zapoznać z Regulaminem w najbliższym możliwym czasie oraz powiadomić Usługodawcę o zaistniałej awarii mailem. Jeśli do czasu powiadomienia Klient nie zapoznał się z Regulaminem - Usługodawca prześle niezwłocznie Regulamin Klientowi.

4.     Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.     Usługodawca zapewni Klientom możliwość zamknięcia kont założonych przez nich w Serwisie. Na prośbę Klienta  wysłaną na adres elektroniczny Serwisu (reklamacje(at)karierawfinansach.pl) może nastąpić  jego wyrejestrowanie, czyli rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6.     Klient udziela bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystywanie logo Klienta poprzez publikowanie go na stronach Internetowych Serwisu przez okres współpracy między Stronami a także po jej ustaniu. Usługodawca wykorzystywać będzie logo w celach autopromocyjnych Usługodawcy i Serwisu, a Strony w szczególności zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych informacji o fakcie zawarcia i przedmiocie umowy.

7.     Dokonując rejestracji Klient zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych  w przypadku przetwarzania danych Użytkowników Serwisu.

§ 4. Konto Pracodawcy

1.     Konta w serwisie Usługodawcy udostępniane są na czas nieokreślony oraz bezpłatnie. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

2.     Klient uzyskuje dostęp do konta automatycznie po dokonaniu rejestracji. Poprzez założenie konta, i - gdy wymagana - wniesienie stosownej opłaty, Klient otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Serwisie.

3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klientów nieprawdziwych informacji w trakcie procesu rejestracji. Informacja o założeniu konta zostaje wysłana, w szczególności na adres elektroniczny Klienta podany w czasie rejestracji.

4.     Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść ogłoszeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Klienta prawa autorskiego czy prawa własności przemysłowej  czy ochronę nazw własnych innych Klientów. Usługodawca nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5.     Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta oznacza także jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Usługodawcę i/albo działającego na zlecenie Usługodawcy innego administratora danych w celu świadczenia dostępnych na stronach Serwisu usług interaktywnych oraz w celach statystycznych, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla celów marketingu bezpośredniego, na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w szczególności zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolny sposób, także po dokonaniu rejestracji. Wysyłając formularz Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania.

6.     Usługodawca nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych Klientów kont innym Użytkownikom. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy elektroniczne Klienta  informacji technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz Informacji Handlowych.

7.     Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Klientów kont. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawiera Polityka Bezpieczeństwa  dostępna na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca zapewnia każdemu Klientowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji. Po wygaśnięciu konta i/lub zamknięciu konta, Usługodawca jest uprawniony do umożliwienia innym klientom używania loginu należącego do Klienta zamkniętego konta.

8.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu kont bez podania przyczyn po uprzednim mailowym poinformowaniu Klientów o podjęciu takiej decyzji.

9.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

10.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały wysłane przez Klientów Serwisu

11.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Klienta hasła do konta osobom trzecim niezależnie od przyczyny ujawnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody Klienta.

12.  Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa).

13.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszeń i/lub wpisów dokonanych przez Klienta (umiarkowana moderacja), w szczególności gdy ogłoszenie zawiera oczywiste pomyłki, zostało przypisane do wadliwej kategorii itp. Klient ponadto zobowiązuje się do niepublikowania ogłoszeń niezgodnych z przeznaczeniem  Serwisu oraz do umieszczania własnych ogłoszeń zgodnych z kategorią której dotyczą według zasad umieszczania ogłoszeń w Serwisie.

§ 5. Usługi. Prawa i obowiązki stron

1.     Usługodawca realizuję usługę zamieszczania Ogłoszeń na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku zamieszczania Ogłoszeń o treści niezgodnej z postanowieniami Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo edycji (umiarkowana moderacja) przed lub po publikacji, albo odmowy publikacji Ogłoszenia.

2.     Ogłoszenia zamieszczane są na okres 30 (trzydzieści) dni, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

3.     Usługodawca zobowiązuje się do publikacji ogłoszenia niezwłocznie, najczęściej ogłoszenia publikowane są w czasie nie przekraczającym 6 godzin.

4.     Klient ma możliwość edycji lub wstrzymania ogłoszenia, co nie ma wpływu na jego cenę lub skrócenie czasu publikacji.

5.     Firmy rekrutacyjne występujące w imieniu innego podmiotu nie mogą ujawniać jego nazwy ani innych danych, które mogłyby posłużyć jego identyfikacji.

6.     Ogłoszenia Klienta mogą zostać usunięte lub wstrzymane przez Usługodawcę gdy:
- treść Ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, charakterem działalności Serwisu albo Regulaminem,
- osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły pisemne zastrzeżenia dotyczące Ogłoszenia

7.     Usługodawca umożliwia Klientom przeglądanie Bazy CV na zasadach opisanych w Regulaminie.

8.     Dostęp do bazy CV Klient uzyskuje za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach konta Pracodawcy.

9.     Wszystkie informacje zawarte w CV zawartych w Bazie CV, poza danymi kontaktowymi, udostępniane są bezpłatnie.

10.  Dostęp do danych kontaktowych Użytkowników, którzy zamieścili swoje informacje w Bazie CV jest płatny według cennika znajdującego się na stronach Serwisu

11.  Dane kontaktowe udostępniane są Klientowi  po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy.

12.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki kontaktu Klienta z Użytkownikiem, w szczególności Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji.

13.  Korzystanie przez Klientów z Bazy CV i przetwarzanie zawartych w Bazie CV danych osobowych Użytkowników jest dozwolone tylko dla celu prowadzenia procesu rekrutacji potencjalnych pracowników Klienta.

14.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych zawartych  Bazie CV w sposób inny niż zostało to określone w punkcie powyżej.

15.  Usługodawca umożliwia Klientom wykorzystanie Usług wizerunkowych w obrębie Serwisu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

16.  Wszystkie usługi wizerunkowe są płatne, a ich opis oraz cennik znajduje się na stronach Serwisu

17.  Klient może zamówić usługi wizerunkowe jedynie poprzez kontakt z opiekunem wyznaczonym przez Usługodawcę.

18.  Usługi wizerunkowe aktywowane są po zaksięgowaniu płatności za wybrane usługi na koncie bankowym Usługodawcy.

19.  Klient ma możliwość usunięcia usługi wizerunkowej przed czasem zakończenia emisji.

20.  Usługi wizerunkowe Klienta mogą zostać usunięte lub wstrzymane przez Usługodawcę gdy:
- treść usług wizerunkowych jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, charakterem działalności Serwisu,
- osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły pisemne zastrzeżenia dotyczące usług wizerunkowych

§ 6. Polityka prywatności

1.     Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów i Użytkowników odwiedzających Serwis. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

2.     Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których korzystający przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
-        czas nadejścia zapytania,
-        czas wysłania odpowiedzi,
-        nazwę stacji Klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
-        informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
-        adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę odwiedzającą - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
-        informacje o przeglądarce.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu z zastrzeżeniami, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

3.     Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby czy firmy odwiedzające Serwis.

4.     Pliki cookie używane są do: zapamiętywania identyfikatora sesji, który usuwany jest po godzinie lub po zamknięciu przeglądarki

5.     Serwis zawierać zawiera odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Usługodawca zaleca, by po przejściu z Serwisu na inne strony, zapoznać się z politykami prywatności tam ustalonymi

6.     Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest sytuacja, w której Klient rejestruje się w serwisie, dokonał akceptacji Regulaminu oraz wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Serwisu. W odniesieniu do tych Klientów gromadzone są następujące dane, w szczególności: nazwa i adres firmy, adres www, imię i nazwisko, adres elektroniczny, numer telefonu. Podanie powyższych danych, niezbędne do prawidłowej realizacji usług przez Usługodawcę oraz zachowania bezpieczeństwa danych Użytkowników Serwisu. Dane Klientów nie mogą być udostępniane Użytkownikom.

7.     Usługodawca zapewnia Klientom realizację uprawień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

8.     Zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9.     W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. i zmienia Regulamin z dnia 20.11.2008 r.

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z zastrzeżeniem postanowień zdań dalszych niniejszego ustępu oraz pod warunkiem nie złożenia przez Klienta oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Klienta wiążącego Usługodawcę i Klienta  stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Usługodawca zakończy świadczenie usług w stosunku do danego Klienta w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie dla swej skuteczności musi być złożone pocztą elektroniczną na adres: reklamacje(at)karierawfinansach.pl

3.     Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane niezwłocznie na adres reklamacje(at)karierawfinansach.pl Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę najczęściej w terminie do 14 (czternaście) dni od ich otrzymania pod warunkiem, że zawierają co najmniej następujące informacje:  oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), - przedmiot reklamacji, - wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację

4.     Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie są rozpatrywane. Reklamacje nie składane elektronicznie powinny zostać złożone pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy.

5.     W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie danych osobowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 


 
Logowanie
 
Twój opiekun

Dział sprzedaży
sales(małpka)karierawfinansach.pl

Tel. +48 668 115 625


Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy przy publikacji ogłoszenia lub chcesz zamówić usługę niedostępną w formularzu (np. ogłoszenia w szacie graficznej pracodawcy, większy pakiet ogłoszeń).

 
Obsługiwane płatności
Obsługiwane płatności: ponad 20 banków i karty płatnicze
 
Dane wydawcy serwisu

MBE group Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków
NIP 513-016-40-85
Nr konta: PKO BP
90 1020 2906 0000 1602 0193 4686


UE